" one of my favourite guitar players in the entire world..." Bill Chambers

 

 

A K T U E L L E   T E R M I N E :

 

26. Januar 2020, 17:30

MARLENE & REINHARD, SchokoCafé Borgeln

 

3. März 2020, 19 Uhr

GIRLS WITH GUITARS

MAJA & MARLENE, Soest

 

15. März 2020, 17:30

MICHAEL VAN MERWYK, SchokoCafé Borgeln

 

24. März 2020, 20 Uhr

EMMA LANGFORD, Konrad-Adenauer-Schule

 

10. Mai 2020, 17:30

REINHARD SINGT, SchokoCafé Borgeln

 

13. Mai 2020, 20 Uhr

MICHELLE LEWIS, Hauskonzert

 

14. Mai 2020, 20 Uhr

SOFIA TALVIK, Flierich

 

Juni & Juli 2020

Tour DONNA DEAN  19.6. - 4.7.

Tour KATEE KROSS 1.7. - 19.7.

 

3. Juli 2020, 20 Uhr

DONNA DEAN & KATEE KROSS, Flierich

 

24. August 2020, 20 Uhr

BIBER HERRMANN

 

11. September 2020, 20 Uhr

SCOTT WOODS BAND, Flierich

 

10. November 2021 !

SIOBHAN MILLER